Общи условия

за ползване на www.noldbyyou.com

и за предоставяните услуги от NOLD BY YOU1. Какво e  NOLD BY YOU


NOLD BY YOU или NBY е онлайн платформа, предоставяща на Ползвателите услуга по публикуване на обяви за модни артикули и аксесоари (наричани по-долу „Артикулите”). NOLD BY YOU не притежава артикулите, нито действа в качеството на представител на страните.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Оператора и Ползвателите във връзка с използването на Платформата.

Платформата се използва от Ползвателите съобразно условията, посочени тук. Чрез зареждането на интернет страницата, лицето се съгласява с тези Общи условия.


2. Термини, които използваме в тези Общи условия

В тези Общи условия за ваше улеснение използваме следните термини с посоченото в този раздел значение:

1. „Платформа” е услуга на информационното общество на адрес www.noldbyyou.com  която предоставя услугата, посочена в Раздел 1.

2. „Оператор на платформата”, „Оператор”, „NOLD BY YOU” или „NBY” е юридическото лице, собственик на платформата: „НОЛД” ЕООД, ЕИК 205435275, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро” № 5, ет. 4, ап. 17.

3. „Ползвател” е всяко физическо или юридическо лице, което използва Платформата. Понятието „Ползвател” включва всички видове ползване на платформата, включително и посочените в т. 4-8 от настоящия раздел.

4. „Потребител” е физическо или юридическо лице, което използва услугите на Платформата за свои лични нужди, извън неговата/нейната търговска дейност, бизнес, занаят или професия.

5. „Бизнес потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите на Платформата за цели, свързани с неговата/нейната търговска дейност, бизнес, занаят или професия.

6. „Продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което използва платформата за продажба на Артикули. 

7. „Купувач” е всяко физическо или юридическо лице, което използва платформата за търсене или придобиване на Артикули, които се предлагат чрез Платформата. 

8. „Гост” е лице, което е заредило интернет страницата www.noldbyyou.comбез да е влязло в потребителския си профил или без да притежава такъв.

9. „Артикул” – дрехи и модни аксесоари - мода, обувки, аксесоари, козметика, вещи за дома и др., които представляват разрешени от Платформата стоки, които могат да бъдат предмет на обява.

10. „Обява” – публикувано от Ползвател предложение до другите Ползватели, съдържащо в себе си описание и/или снимка на Артикул, цена, съществени характеристики, условия и друго съдържание, изискуемо от закона. 

11. „Одобрение” - представлява одобрение от Оператора на предложените обяви - на снимките и описанието на артикулите и тяхното публикуване.


3. Услуга, предоставяна от NOLD BY YOU. Взаимоотношения между страните:

1. NOLD BY YOU предоставя на Ползвателите информационна услуга по:

а/ публикуване и представяне в платформата на обяви на Ползвателите, предлагащи модни артикули и аксесоари, съпроводени със снимки, цена и друга съществена или изискуема от закон информация, предоставена от предложението на автора на обявата;

б/ обезпечаване на комуникацията (чрез вътрешен чат), което се извършва между автора на обявата и другите Ползватели;

в/ предоставяне на услуга по доставка;

г/ обратна връзка под формата на оценка от Продавача на Купувача и от Купувача на Продавача при доказана извършена сделка. За такова доказателство се счита генерирана и финализирана товарителница от панела за доставки на Спиди на платформата на NBY;

д/ допълнително промотиране на дадени артикули или сбор (колекция) от такива. 

е/ NBY Business;

ж/ управление на гардероб (Продай лесно с NOLD);

2. Услугите по т. а, б, в, и г. от предходната точка се предоставят безплатно от Оператора. Услугите по т. д и т. е от предходната точка се предоставят при изрично искане от страна на Ползвателя, срещу заплащане, съобразно настоящите Общи условия.

3. Между участниците в Платформата са налице следните видове правни отношения:

а. Отношения между NOLD BY YOU и Ползвателя

Представляват договор, сключен между Платформата и Ползвателя, към който се прилагат настоящите Общи условия. 

б. Отношения между Ползватели (напр. договор за продажба)

Представляват отношения, които се уреждат от волята на страните и от правилата на Закона за задълженията и договорите, а при потребителската продажба – и на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. 

Настоящите Общи условия съдържат определени правила, установяващи взаимоотношенията между Ползвателите. Част от тях са задължителни и са условие за ползване на Платформата, като тяхното нарушаването може да доведе до прекратяване на отношенията между Оператора и Ползвателя по инициатива на Оператора. Друга част от тях представляват интегрирани в Платформата външни услуги (доставка чрез Спиди, генериране на товарителница), които могат да бъдат използвани от Ползвателите по тяхно желание.

NOLD BY YOU не е страна по този договор и не носи договорна, деликтна или гаранционна отговорност по претенции, породени от осъществените чрез платформата покупко-продажби, нито носи отговорност за нарушаване на задълженията на страните, вкл. за нарушаване на техни задължения, произтичащи от публичното право (включително, но не само наказателно право, административнонаказателно право, административно право, конкурентно право, нелоялна конкуренция, потребителско право, данъчно право).

Към отношенията между Ползвателите се включват и отношенията във връзка с плащането и доставката между страните. Същите се извършват от външни доставчици на услуги.  По тях NBY не е страна и не носи отговорност за тяхното съдържание или изпълнение.

4. NBY носи отговорност пред Ползвателите за качеството на предоставяната услуга и за спазването на техните права като потребители на тази услуга. 

5. NBY не носи отговорност за действията на Ползвателите. NBY желае да създаде законосъобразна, предвидима и сигурна среда за осъществяване на отношенията между Ползвателите. Затова NBY има право да извършва проверка на това дали Ползвателите спазват настоящите Общи условия (което включва задължението на Ползвателите да спазват и приложимото законодателство). При положение, че установи неспазването на същите, NBY има право да прекрати предоставянето на услугата на неизряден Ползвател. 


4. Сключване и прекратяване на договора

1. За да има достъп до функционалностите на Платформата, Ползвателят трябва да регистрира свой профил. Профил може да регистрира всяко дееспособно физическо лице, както и всяко юридическо лице. Всеки Ползвател има право да регистрира само един профил. 

2. С осъществяване на регистрацията Ползвателят сключва договор с Оператора, по силата на която Операторът предоставя услугата, посочена в настоящите Общи условия съобразно посоченото в тях.

3.  За да регистрира профил, Ползвателят следва да попълни Форма за регистрация и да предостави необходимите данни и съгласия, както и да въведе своя имейл адрес и парола. Регистрацията включва:

     а/ съгласие и приемане на Общите условия;

б/ съгласие и приемане на Политика за лични данни и бисквитки;

в/ декларация за осъществяване на търговска или професионална дейност. При положение, че потребителят осъществява търговска или професионална дейност, профилът се обозначава като профил на бизнес-потребител.

4. След като лицето попълни данните и декларациите, потвърждение за регистрацията се изпраща на предоставения от потребителя електронен адрес. Чрез изпратеното му писмо, лицето активира профила си, в 48 ч. срок от изпращането на имейл. След изтичане на 48 ч. срок, Ползвателят губи възможността да активира профила чрез изпратеното писмо и трябва да предприеме нова процедура по регистрация. С активирането на профила се счита, че Ползвателят е заявил услугата за поддържане на профил.

5. С активирането на профила Ползвателят декларира верността и актуалността на данните, които е предоставил.

6. Услугата се  предоставя безсрочно. Ползвателят може да прекрати договора и услугата  по всяко време по свое желание, като изпрати писмо с текст, посочващ желанието му да прекрати договора и услугата до адрес: hello@thenold.com.

7.  Ползвателят има право на отказ от услугата в 14-дневен срок от сключване на договора, като изпрати писмо с текст, посочващ желанието му да прекрати договора и услугата до адрес: hello@thenold.com или изпрати на същия адрес  стандартен формуляр за отказ

8. NOLD BY YOU има право да прекрати предоставянето на услугата при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. При неизползване на профила от страна на Ползвателя в продължение на повече от 1 година. Под неизползване на профила се разбира липса на активност в профила от страна на Ползвателя. В този случай в едномесечен срок преди изтичане на срока NOLD BY YOU отправя съобщение до електронния адрес на Ползвателя с предупреждение, че ако Ползвателя не влезе в акаунта си до изтичане на срока, NOLD BY YOU ще прекрати предоставянето на услугата.

б. При нарушаване на Общите условия и разпоредбите на правото върху интелектуална собственост, потребителското или конкурентното право, както и при деклариране на неверни данни при регистрацията. NBY отправя предупреждение  до Потребителя на платформата, в което посочва нарушението и предоставя 7-дневен срок за съобразяване на поведението на Ползвателя с Общите условия. При положение, че Ползвателят не съобрази поведението с предупреждението, Операторът прекратява предоставянето на услугата.

в. При тежки нарушения на закона и Общите условия, Операторът прекратява незабавно предоставянето на услугата.

9. При положение, че Ползвателят не е съгласен с промените в Общите условия, осъществени по реда на Раздел 13, т. 4-7.


5. Изисквания към Артикулите

1. Чрез Платформата се предлагат единствено модни артикули и аксесоари – дрехи, обувки, аксесоари, мода, домашни потреби, разделени в различни категории. 

2. Не се допуска предлагането на артикули, които не могат да бъдат причислени към някоя от съществуващите категории. Категориите артикули са определени от Оператора в Приложение - Таблица 1 към настоящите Общи условия.

3. Не се допуска предлагането на артикули, забранени съгласно приложимото законодателство.

4. Не се допуска предлагането на артикули, които нарушават права върху интелектуална собственост. 

5. Допуска се предлагането на употребявани артикули. Същите трябва да са изпрани или да са преминали процес на химическо чистене. Ползвателят изрично посочва в обявата обстоятелството, че предлага употребявани артикули.

6. Изрична препоръка на Оператора е, стоки, които съгласно нормативни изисквания се продават и/или доставят запечатани и не могат да бъдат върнати след като са разпечатани/разопаковани поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и стоки, които подлежат на специален санитарен контрол: включително, но не само козметика, хигиенни продукти, артикули за лична хигиенна употреба (четки, четки за лице, помпи за кърмачки), както и бельо и бански, да се предлагат на Платформата неизползвани и с ненарушена опаковка/запечатани. NBY си запазва правото да не одобрява публикуването на обяви на такива артикули. NBY не носи отговорност за всякакви претенции, които могат да възникнат във връзка с препродаването на такива артикули чрез Платформата.


6. Обява. Изисквания към обявата


1. NBY предоставя на Ползвателите услугата по публикуване на обяви в Платформата. Публикуването на обявата се осъществява по следния начин:

а.Избиране на функция “Публикуване на обява”, 

б.Попълване на полетата, необходими за описание на Артикула, включително информация като: категория и тип артикул(например облекло, дълга рокля), цвят, размер, съдържание, марка, състояние, цена, свободен текст (до 200 знака) 

в. Публикуване на 4-5 снимки, които показват актуалното състояние на Артикула, както и цялостния му вид. 

2. Авторите на обявите сами снимат, публикуват, описват и определят цените на артикулите си и носят отговорност за тяхното състояние и автентичност.

3. NBY одобрява публикуването на всяка обява, като я прави видима за Ползвателите на Платформата. Одобрението се осъществява в рамките на 24 часа след като Ползвателят е изпратил обявата на NBY.

4. До публикуване на обявата на Платформата, Ползвателят може да промени съдържанието ѝ и някои от нейните атрибути, както и да я изтрие. Замяната на посочен в публикувана обява артикул с нов се счита за нова обява, която Операторът следва да прецени наново, в рамките на нов 24-часов срок. 

5. С публикуването на обявата Ползвателят дава съгласието си NBY да разпространява съдържанието на обявата, включително на фотографиите към нея в цялост, преработени в друг формат или  частично да бъдат използвани от NOLD за целите на продажбата на артикулите и за рекламни и маркетингови дейности в социални мрежи и сайтове на NOLD в България и в целия свят. 

6. Обявите са видими по хронологичен ред на тяхното одобрение от NBY. Обявите, които са промотирани и обявите, които са отбелязани от Оператора с „we like” въз основа на решение на Оператора за тяхната по-добра видимост, са видими с предимство пред другите обяви.

7. Изискванията към съдържанието на обявата са следните:

а/ Обявата следва да съдържа точно и истинно представяне на Артикула, съдържаща неговите основни характеристики, включително, но не само размер, пол и възраст на лицата, за които Артикулът е подходящ (ако е приложимо), както и следните условия:

- цена, с включен ДДС, ако се начислява. При положение, че цената на Артикула е по договаряне или Артикулът се заменя или подарява, това трябва да е посочено изрично;

- дали Артикулът е нов или употребяван;

- дали Ползвателят предлага Артикула в качеството си на търговец по смисъла на Закона за защита на потребителите. Понятието „търговец” съобразно Закона за защита на потребителите включва всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите на Платформата за цели, свързани с неговата/нейната търговия, бизнес, занаят или професия

б/ Бизнес-потребителят е длъжен да предостави информацията, изискуема съгласно нормите на потребителското право, както и други изискуеми от закона документи, като стандартния формуляр за отказ, в случаите, в които Купувачът има право на отказ. Допустимо е тази информация да се съдържа като линк към уебсайта на Бизнес-потребителя, като връзката към тази информация трябва да съществува като линк на страницата на обявата и същата да е очевидна и достъпна за Купувача-потребител.

в/ Не се позволява обявите да накърняват добрите нрави, да имат обидно, порнографско, дискриминационно, уронващо честта и достойнството на личността съдържание, да призовават към насилие, омраза, дискриминация или нарушаване на закона;

г/ Не се допуска съдържание на обявите, което представлява нелоялна конкуренция по смисъла на глава VII от Закона за защита на конкуренцията. 

д/ Обявите не трябва да въвеждат в заблуждение относно съществените качества на Артикула. 

е/ Не се допуска публикуването на дублиращи обяви, т.е. такива, които предлагат един и същ артикул няколко пъти. Дублиращите обяви подлежат на премахване от Оператора.

ж/ Не се допуска публикуването на офтопик обяви или съдържание в обявата, т.е. такова, което не се отнася до представяне на Артикулите, които Платформата предлага.

з/ Не се допуска използването на снимки и изображения, съдържащи визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и  ефекти, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в Платформата. 

8. Правилата, които се отнасят до обявите, се  прилагат съответно и до комуникацията в чата между Ползвателите. Чатът не е поверителен и Операторът има право на достъп до комуникацията в него.

9. Обявата е достъпна до всяко лице, което използва Платформата. То може да се свърже чрез  съобщение с Ползвателя-автор на обявата. 

10. NBY може да прави проверка относно съответствията на обявите с изискванията на настоящите Общи условия и да отправя предупреждения до Ползвателите за съобразяване с настоящите изисквания, чието неспазване може да доведе до прекратяване на предоставянето на услугата на Ползвателя. 


7. Приемане на обявата и сключване на договор между Ползвателите


1. Купувачът или лицето, което разглежда обявата, самостоятелно се свързва с Продавача и уговаря с него изпращането и закупуването на предлагания артикул. Изпращането може да стане с куриер (използвайки панела на Спиди от платформата), с лично предаване или друг удобен за двете страни начин. NBY не е посредник, участник или представител на страните по доставката и няма отношение по нейното успешно приключване.

2. NBY предоставя на Ползвателя възможност за разглеждане на Платформата като гост. Възможност за размяна на съобщения и закупуване от продавача, имат само регистрирани Ползватели.

3. Всеки продукт в NBY може да бъде заявен за закупуване от продавача, чрез Спиди или чрез лично предаване. NBY не приема плащания на цената от купувача.

4. Артикулите са подредени в колекции, които съдържат фотография на артикула, цена, размер, материя, съгласно предоставената от продавача информация. В различните категории обектите са групирани по сходни критерии. Всеки продавач също разполага с колекция – набор от личните му обяви.

5. Купувачът избира артикул и избира дали да прати съобщение на Продавача или директно да заяви закупуването му. Ако избере да изпрати съобщение на продавача, след задоволителна комуникация, закупуването на даден артикул може да стане чрез лично предаване (което включва и изпращането с куриер извън NBY) или чрез бутона „изпрати с куриер“. При избиране на втората опция, се зарежда панел интегриран с куриерска фирма Спиди, който изисква личните данни на купувача с цел генериране на товарителница.

6. Ако продавачът реши да финализира сделката, той от своя страна генерира товарителница със своите данни и цената на желания артикул. В случай на договорена различна такава, Продавачът трябва предварително да смени цената на артикула. 

7. При получаване на артикула в офис на Спиди, купувачът има право на тест и оглед и отказ от вземане на артикула или заплащане за неговата стойност и доставка. Това право не ограничава правата, които Купувачът има съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и другите приложими нормативни актове.

8. Единствено опцията за генериране на товарителница и изпращане през сайта на NBY дава възможност за оставяне на мнение от купувача към продавача и от продавача към купувача.

9. Независимо от избора на начин на доставка, NOLD не гарантира за успешното завършване или изпълнение на сделката. 

10.  В случаите на продажба, която не представлява потребителска продажба, Продавачът не е задължен да приема връщане на артикул, който е изпратил/предал на купувача. При генериране на товарителница от панела на Спиди в NBY, товарителницата се генерира с опция за тест и преглед, това дава възможност на купувача да се откаже от приемане и заплащане на артикула. В този случай той заплаща стойността на доставката и в двете посоки.


8. Допълнителни (платени) услуги

Операторът предлага следните допълнителни услуги, които се заплащат: NBY Business, промотиране на обява и промотиране на колекция.


8.1. NBY Business 

1. Потребителите-търговци могат да се възползват от услугата NOLD BY YOU Business. NOLD BY YOU Бизнес е услуга, насочена към потребители-търговци, които желаят да използват платформата на NОLD BY YOU за разрастване на дигиталните си канали. 

2. Чрез закупуването на месечен абонамент на стойност 69лв. с ДДС, бизнес потребители могат да продават през платформата на НОЛД без да заплащат комисионна към дружеството, да се възползват от трафика на платформата, от автоматичното генериране на товарителници с куриерска фирма-партньор, преференциални цени за логистика, техническа платформа за поддържане на онлайн магазин, автоматичното премахване на бекграунд на снимки, чат система и други.

3. Бизнес-потребители са тези потребители, които изпълняват поне едно от следните условия:

- предлагат Артикули, които не са тяхна лична собственост;

- предлагат Артикули в количества по-големи от 1 брой;

- закупуват Артикулите, които предлагат в NBY през търговец или юридическо лице;

- имат регистрирано дружество, търговец или юридическо лице, което има връзка с предлаганите Артикули - производство, внос, препродажба и др.;

- предлагат Артикули с цел печалба;

- използват услугите на Платформата за цели, свързани със своята търговия, бизнес, занаят или професия;

4. При положение, че потребителят отговаря на някое от условията, посочени в предходната точка, той е длъжен да избере NBY Business.

5. За услугата NBY Business, Ползвателят заплаща сумата в размер на 69 лв. с включен данък върху добавената стойност, платим при активиране на абонамента и впоследствие ще бъде автоматично подновяван (заплащан) на съответната дата, на която изтича съответния месец ползване.

6. При забавяне плащането на месечния абонамент с повече от 5 работни дни, договорът за предоставяне на услугата се спира. При спирането на предоставянето на услугата, Операторът скрива профила на Ползвателя, докато не получи всички дължими плащания. При положение, че в тримесечен срок Ползвателят не заплати дължимите от него суми, Операторът прекратява договора и съответно – предоставянето на услугата.

7. Прекратяването на абонамента от страна на Бизнес-потребител клиент се осъществява чрез отправяне на известие по мейл на hello@thenold.com със заглавие на мейл “Прекратяване на бизнес профил” пратен от имейла, с който е регистриран бизнес потребителя в платформата. NBY ще прекрати абонамента до 2 работни дни, което ще доведе до закриване на профила на бизнес потребителя.

8. Месечен абонамент, който е  прекратен на дата преди края на заплатения месец, ще остане активен до края на заплатения месец.

9. NBY предоставя фактура на месечна база към бизнес потребителя с бизнес детайлите, които потребителят е предоставил при активирането на абонамента.

10. Заплащането на месечния абонамент се осъществява чрез платежната система Stripe. Плащанията се регулират от условията, включително от условията за поверителност, на Stripe.

11. NBY не е страна в отношенията между бизнес-потребителя и купувача, поради която причина не носи отговорност и няма задължения пред страните. 

12. Бизнес-потребителят е отговорен за спазването на потребителското законодателство, при осъществяване на потребителски продажби. Съдържанието на обявата трябва да съдържа изпълнение на изискванията на потребителското право. 

13. Бизнес-потребителят не е длъжен да използва автоматично генерираните товарителници в платформата. В този случай опцията за отзиви няма да бъде активна. При докладвана и установена злоупотреба, NBY има правото да изтрие профила на бизнес-потребителя без предизвестие.


8.2. Промотиране на обява

1. Обявите се визуализират по реда на публикуване след одобрението им от администраторите на платформата. Следователно, всяка следваща обява може се показва все по-надолу в резултатите при търсене, тъй като постоянно се публикуват и одобряват нови обяви.
При обновяване на обява, тя се появява отново на предни позиции в резултатите при търсене. Цента за обновяване на единична обява (артикул) е 1.20 лв. (с вкл. ДДС) и гарантира обновяване в три последователни дни. Няма ограничения за брой пъти обновяване на обявата.

2. Обновяването на обява се осъществява по следния начин. Ползвателят избира обявата в раздел „Моите обяви” и отваря обявата, която желае да промотира, след което натиска бутона „Промотирай“, след което избира начин на плащане - с кредитна/дебитна карта или плащане чрез системата на Еpay/Easypay. След плащането Ползвателят получава мейл с потвърждение за това, че избраната от него платена услуга е осъществена.

3. В периода на промоция на обявата тя може да бъде редактирана на ниво атрибути (например цена, допълнителни детайли, др.), но не и да се променя категорията, в която е била публикувана обявата. 

4. Промотирането на единичен артикул не гарантира успешната му продажба, а само подпомага визуализирането му в по-предни позиции. Позицията също не може да бъде фиксирана или определена с точност, тъй като тя варира в зависимост от броя на промоции за даденият период.


8.3. Промотиране на цяла колекция на заглавна страницa в „Промотирани колекции“

1. Заглавната страница на NBY съдържа раздел „Промотирани колекции“, където се визуализира селекция от 18 (осемнадесет) гардероба. Всяка позиция е анимация от 5 (пет) артикула от гардероба на даден продавач и представлява директен линк към пълната колекция на продавача. Промотирането на заглавна страница в тази формат осигурява максимална видимост и съответно, възможност за ускорена продажба на всички артикули от даден гардероб. 

2. Ползвателят избира обявата в раздел „Моите обяви” и отваря обявата, която желае да промотира, след което натиска бутона „Публикувай на заглавна страница“, след което избира начин на плащане - с кредитна/ дебитна карта или плащане чрез системата на Еpay/Easypay. След плащането Ползвателят получава мейл с потвърждение за това, че избраната от него платена услуга е осъществена.

3. Цената за публикация на гардероба на заглавна страница е 11,99лв. (с вкл. ДДС) и гарантира позиция в раздел „Промотирани колекции“ в пет последователни дни. Няма ограничения за брой пъти публикуване на гардероб на заглавна страница. Промотирането на дадена колекция не гарантира успешната продажба на артикулите в нея, а само подпомага визуализирането им в специален за целта раздел. 


8.4. Управление на гардероб (Продай лесно с NOLD)

1. Продавачът може да възложи на NBY срещу възнаграждениe да управлява неговия гардероб, като предлага Артикулите, осъществява доставката им до купувача и администрира плащането на Артикулите. 

2. Договорът между Продавача и NBY се счита за сключен при съгласие и попълване на всички полета на заявка „Продай лесно с NOLD“ и изпращането на същата на NBY. Копие от заявката се изпраща на електронния адрес на Продавача.

3. NBY се задължава да отговори в срок от 14 дни. При положение, че Артикулите са предварително одобрени, NBY изпраща куриер до посочения от продавача адрес. Продавачът изпраща за своя сметка/респ. донася Артикулите на адрес: гр. София, ул. Дунав 44, НОЛД ЕООД, тел. +359 0882865836. 

4. След като NBY получи Артикулите, извършва оглед за тяхното съответствие с изискванията на т. 5 от Общите условия. Ако NBY одобри окончателно същите, снима и качва Артикулите в профила на Продавача. Ако Продавачът е избрал името му да не публикувано в платформата, NBY създава анонимен гардероб в профил NOLD, управляван от платформата, чрез който се запазва конфиденциалността на му. NOLD си запазва правото да избере датата на публикация на колекцията. 

5. Цената на продаваните Артикули се определя от Продавача. NBY може да подпомага Продавача в определяне на цената по желание на последния. NBY има право да откаже предлагането на Артикул, ако счете, че предложената цена от страна на Продавача не отговаря на политиката на платформата. 

6. Продавачът има правото да избере името му да не бъде публикувано в платформата. В този случай NBY запазва конфиденциално името, като същото може да бъде разкрито единствено и само на купувач на Артикул, собственост на Продавача. 

7. Продавачът има право да изтегли Артикулите си, преди изтичането на 30 (тридесет) дни след като те са описани, снимани и качени. В този случай NBY приспада 50 лв. от обявената продажна цена на всеки Артикул. 

8. Продажбата се счита за приключена, ако в 14-дневен срок след плащането на Артикула от страна на купувач, същият не се е възползвал от правото си да върне закупения Артикул. 

9. Продавачът дължи на NBY възнаграждение, определено като процент от цената, на която е осъществена продажбата на Артикула, посочен в таблицата по-долу. Посоченото възнаграждение не включва ДДС, който се начислява допълнително. Възнаграждението е платимо в края на месеца, в който е приключила продажбата (това е датата, на която изтича 14-дневния срок, в който купувачът има право да върне артикула, но не се е възползвал от това свое право). Плащането се осъществява по банковата сметка на Продавача, посочена в Заявка “Продай лесно с NOLD”. При плащането на сумата, NBY удържа дължимото възнаграждение за осъществена услуга. 

Цена, на която е осъществена продажбата на Артикула

Възнаграждение -процент от цената, на която е реализирана продажбата на Артикула (без включен ДДС)

<19.99 лв.

60%

20 - 39.99 лв.

50%

40 - 79.99 лв.

45%

80 - 119.99 лв.

35%

120 - 149.99 лв.

25%

над 150 лв.

20%

Например, при продажба на артикул с цена от 150 лева, дължимото възнаграждение е 20% от 150 лева (30 лева), заедно с 20% ДДС (6 лева) или общо – 36 лева. 

10. Артикулите, които не бъдат продадени до 30 (тридесет) дни, могат да бъдат върнати към продавача или намалени, в зависимост от желанието му, а след шест месеца от датата на тяхното предлагане – дадени за рециклиране или дарение. Това се договаря преди Продавача да изпрати Артикулите си на NOLD в заявката за продажба. NOLD предплаща куриерските услуги по връщане на артикулите и ги приспада от крайната сума, която изплаща на Продавача. При положение, че Продавачът няма реализирана продажба, от която NBY да приспадне дължимата сума, Продавачът сам организира прибирането на артикулите си. При съгласие между NBY и Продавача, Артикулите се предават лично от NBY на Продавача. 


9. Интелектуална собственост

1. Съдържанието на Платформата е обект на авторски права, принадлежащи на NBY. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно от NBY по негова преценка. Използването, копирането и разпространението на каквато и да е част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на NBY, е забранено. 

2.  С приемането на тези Общи условия, Ползвателят дава съгласието си NBY да използва фотографиите на Артикулите в целия свят за целите на тяхната продажба.

3. NBY предлага в платформата си единствено оригинални артикули, които не нарушават права върху интелектуална собственост. Условие за допускане на артикул за продажба в платформата е той да е оригинален. Отговорността за нарушаване на интелектуалната собственост чрез предлагане на неоригинални артикули е изцяло на лицето, което ги предлага. 

4. Нарушенията на интелектуалната собственост са основание за прекратяване на отношенията между Оператора и Ползвателя. NBY осъществява контрол върху интелектуалната собственост на предлаганите артикули както по своя инициатива, така и по сигнал на всяко едно лице. 

5. Всяко лице, което счита, че са нарушени правата му върху интелектуална собственост, може да подаде сигнал до NBY. В сигнала лицето следва да се опише в какво се състои нарушението, както и да се представят доказателства за твърденията. NBY разглежда сигналите и предприема действия съобразно посоченото в настоящите Общи условия.


10. Лични данни

NOLD BY YOU обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за личните данни, които NOLD обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си, може да намерите в Политика за поверителност и бисквитки 


11. Рейтинг

1. Обратната връзка/оценка може да бъде дадена от продавач на купувач, и от купувач на продавач. Възможността за оставяне на обратната връзка става активна при потвърждаване на успешна доставка с товарителница, генерирана от сайта на NBY.

2. Щом бутона за обратна връзка се активира, всяка една от страните може да даде своята обратна връзка избирайки оценка звезда от 1 - 510. (Където 1 е най-ниската, а 510 най-високата оценка) и под формата на свободен текст, до 200 символа.

3. Рейтингът се формира на базата на средноаритметичното число от оценките, които даден профил е получил, в качеството си на продавач и на купувач.


12. Сигнали за нарушения    

1. NBY цели да създаде сигурна, предвидима и законосъобразна среда. Поради тази причина разглеждаме всеки сигнал за нередност, отнасящ се до дейностите на Ползвателите.

2. Сигнал за нередност може да подаде всяко лице, установило несъобразено със закона или настоящите общи условия поведение.

3. Сигналите се изпращат на адрес: hello@thenold.com


4. NBY не може да разреши спор между Ползватели, но, при положение, че Ползвателят е нарушил настоящите Общи условия, NBY може да предупреди Ползвателя, както и да прекрати договора с него, съгласно посоченото в настоящите Общи условия. 

5. Сигналът следва да съдържа индивидуализиращите белези на подателя  - три имена, фирма, ЕИК и адрес за кореспонденция, фактическо описание на твърдяното нарушение и доказателствата, с които лицето разполага.

6. NBY извършва проверка в седемдневен срок и взема решение по сигнала, за което уведомява подателя на сигнала.


13. Приложимо право

1. Към настоящите Общи условия се прилага правото на Република България, с изключение на стълкновителните му норми. Прилагането на правото на Република България не ограничава правата на потребителите, които те имат съгласно императивните норми на потребителското право на държавата на пребиваване на потребителя, ако то е различно от посочената.

2. Споровете между потребителите и NOLD се решават извънсъдебно, а ако това се окаже невъзможно - пред компетентния съд в Република България. Споровете между потребителите и NOLD могат да бъдат отнесени за извънсъдебно решаване пред съответния национален потребителски орган. За Република България това е Комисията за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ № 4A, уебстраница:  kzp.bg, а за държави-членки на ЕС, ЕИП и Обединеното кралство – пред съответните национални потребителски органи - https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_en).

3. Спорът може да бъде отнесен за решаване и пред Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr, ако  потребителят се намира на територията на държава-членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство.

4. Операторът може едностранно да променя условията на договор с Потребител, при условие, че са изпълнени следните изисквания:

a) Потребителят е получил предизвестие за тази промяна най-малко един месец преди промяната да влезе в сила;

б) промяната е в съответствие с принципите на добросъвестността;

5. Операторът не е длъжен да спазва срока за предизвестие, когато промяната се изисква от внезапна промяна на приложимите нормативни актове или за справяне с непосредствен риск за киберсигурността.

6. С уведомлението за промяна Ползвателят следва да получи копие от ревизираните условия заедно с обяснение какво е променено.

7. Ползвател може да прекрати договора с Оператора при промяна на условията  незабавно.  Съобщението за промяна на общите условия трябва да информира Ползвателя за това право.

8. Настоящите Общи условия са приети на 20.07.2022 г.

Таблица 1

Категории

Подкатегории


Жени
Дрехи

Якета и блейзери

Тениски и топове

Панталони

Рокли

Гащеризони

Бански и плажно облекло

Ски и сноуборд

Спортни дрехи

Сетове 
Обувки

Сандали

Обувки на ток

Еспадрили

Чехли

Сникърси

Балерини

Oфициални обувки 

Боти

Ботуши


Аксесоари

Чанти 

Бижута

Очила & слънчеви очила

Колани

Портмонета

Шапки

Шалове

Ръкавици МъжеДрехи

Якета и блейзери

Тениски и топове

Панталони

Гащеризони

Бански и плажно облекло

Ски и сноуборд

Спортни дрехи

Сетове Обувки

Сандали

Еспадрили

Чехли

Сникъри 

Балерини

Официални обувки 

Боти

Ботуши

Аксесоари

Чанти 

Очила & слънчеви очила

Колани

Портмонета

Шапки

Шалове

Ръкавици Деца
Дрехи

Якета и блейзери

Тениски и топове

Панталони

Рокли

Гащеризони

Бански и плажно облекло

Ски и сноуборд

Спортни дрехи

Сетове Обувки

Сандали

Обувки на ток

Еспадрили

Чехли

Сникъри 

Балерини

Oфициални обувки 

Боти

Ботуши

Аксесоари

Чанти 

Бижута

Очила & слънчеви очила

Колани

Портмонета

Шапки

Шалове

Ръкавици 
Играчки и книги 

Книги

Пъзели

Бордни игри

Дървени играчки

Плюшени играчки
Фигури

Конструктори и лего 

Креативни игри и творчески материали

Образователни игри 

Крафт и арт

Музикални играчки

Други 
Спорт 

Коли и мотори

За яздене и бутане

Колела

Ролери и Кънки

Триколки и тротинетки

Скейтборд

Батути 

Каски 

ДругиБебета

Дрехи

Сетове

Бодита

Тениски 

Блузи

Рокли

Гащеризони

Къс гащеризони

Къси панталони

Панталони

Космонавт

Зимни екипи

Плетива

Пуловери и суитчъри


Якета

Обувки 

Меки обувки (за прохождане?)

Обувки

Сандали

Ботуши

Гумени ботуши

Лоуфъри 


Колички

Новородени

Комбинирани колички

Летни колички

За близнаци

За тризнаци

Матраци за колички

Аксесоари за колички

Сенници 

Чадъри 

Други аксесоари за колички  
Столчета за кола 

0-13kg Group 0+

0-18kg Group 0/1

0-15 kg Group 0/1/2

9-18 Group 1

9-25 kg Group 1/2

9-36 Group 1/2/3

15-36 kg Group 2/3 

Бази за столче за кола

Аксесоари за столчета за кола


Кенгуру и слингове

Кенгуру

Слингове
Игри и играчки 

Дървени играчки

Текстилни играчки

Пластмасови играчки 

Плюшени играчки

Интерактивни играчки

Мобилност

Playmats и висящи играчки 

Toys for walking

Образователни играчки 

Fine motor skills

Музикални играчки

Играчки за плаж

Материали за рисуване и крафт

Твърди книги 

Книги с меки страници


Мебели 

За спане

За хранене

За организация

Вани и стойки за вана 

Декор 

Мебели 
Електрически уреди 

Стелиризатори 

Нагреватели 

Помпа за кърма 

Други 


Чувалчета

Спални чувалчета 

Зимни чувалчета Чанти и раници

Раници за училище 

Чанти за колички 

Други 


Дом

ДекорВази

Килими

Огледала

Картини

Плакати

Растения

Statues

Лампи

Сервизи за хранене

Свещи

Покривки

Аромати за дома

Дифузери 

Овлажнители

Други 


Мебели

Маси 

Столове

Дивани

Кресла 

Гардероби

Органайзер

Легла

Градински мебели

Градински мебели за релакс

Тенти и сенници

Книги и списанияКозметика
Козметика

Крем

Серум 

Маска

Почистващи 

Мицеларни води 

Тоник

Слънцезащитен

Бронзант 

Шампоан

Балсам

Стилизиращи 


Грим

Очи

Устни

Лице
Масажни и почистващи приспособления

Гуа ша 

Ролери 

Четки 

Други

Парфюми

Електрически уреди

Преси за коса

Сешоари

Маши за коса

Електрически четки за лице